Pravidla programu Rodina Centropol

dále také jen "Pravidla"

Ceník služeb

služba cena
(Kč za měsíc)
zvýhodněná cena*
(Kč za měsíc)
Centropol asistence
– domácnost
+ zdravotní asistence
20,- zdarma
Centropol Zdraví zdarma
bonus k Centropol asistence
zdarma
bonus k Centropol asistence
Cestování Centropol zdarma
bonus k Centropol asistence
zdarma
bonus k Centropol asistence

* zvýhodněná cena platí pro zákazníky, kteří mají u CENTROPOL ENERGY alespoň dvě smlouvy na dodávku energie

Pravidla programu Rodina Centropol (dále také jen „Pravidla“)

Článek I.
Podmínky čerpání služeb Programu služeb

1. Poskytovatelem nebo zprostředkovatelem služeb programu Rodina Centropol (dále jen „Program služeb“) je společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, 400 01, IČ: 25458302, společnost vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457 (dále jen „Dodavatel“). Není-li uvedeno jinak, mají pojmy začínající velkým písmenem stejný význam jako v obchodních podmínkách dodávky Dodavatele.

2. Oprávněnou osobou čerpat nabízené služby Programu služeb je každá fyzická osoba, která odebírá elektřinu nebo zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů domácnosti od Dodavatele na základě platně uzavřené Smlouvy o poskytování služeb, případně na základě dřívější Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (dále jen „Smlouva“) a splní-li zároveň požadavky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Zákazník“). Účast Zákazníka v Programu služeb automaticky zaniká okamžikem zániku Smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem na poslední z Produktů.

3. Zákazník účastnící se Programu služeb je oprávněn čerpat služby dle aktuální nabídky Dodavatele, nabídka je dostupná na jeho webových stránkách www.centropol.cz. Není-li na webových stránkách uvedena jiná nabídka, je Zákazník oprávněn využít služeb popsaných v čl. II až IV. níže.

Článek II.
Asistenční služba Centropol asistence (dále jen „Asistenční služba“)

1. Asistovanou domácností se pro účely těchto pravidel rozumí byt, rodinný dům, chata nebo chalupa, které Dodavatel jako pojistník uvedl v seznamu asistovaných domácností předaném pojistiteli a který je zároveň ve Smlouvě s Dodavatelem uveden jako odběrné místo. Za součást asistované domácnosti se nepovažují společné prostory v domech s více než jedním bytem, jako např. společné chodby, schodiště, výtahy, společné půdy, sklepy, kočárkárny, balkóny, terasy nebo společné garáže.

2. Službami Asistenční služby se v případě technické havárie rozumí:

 1. zorganizování a úhrada příjezdu technické pohotovostní služby dodavatele služeb do místa asistované domácnosti
 2. zorganizování práce vedoucí k odstranění příčiny technické havárie a k odstranění škod vzniklých v asistované domácnosti a uhrazení nákladů do částky příslušného pojistného limitu, nejvýše 2000,- Kč. Náklady na práci a materiál nad tento limit nejsou předmětem pojistného plnění a Zákazník si je hradí sám z vlastních prostředků. Práce, jejichž zorganizování, případně úhrada je předmětem plnění, zahrnují tyto činnosti/profese: instalatérské práce, elektrikářské práce, sklenářské práce, topenářské práce, práce plynařské, práce kominické a čištění kanalizací.

Technickou havárií se pro účely těchto pravidel rozumí nahodilá, nepředvídatelná

porucha technického zařízení určeného k přívodu, akumulaci nebo odvodu energií a médií nutných k obvyklému užívání pojištěných prostor, v jejichž důsledku došlo k přerušení dodávky v rozsahu znemožňující obvyklé užívání asistované domácnosti nebo k úniku kapalin či plynů, který způsobil poškození asistované domácnosti nebo jeho stavebních součástí v rozsahu znemožňující obvyklé užívání nebo který by následně mohl způsobit újmu na zdraví nebo škodu většího rozsahu na vybavení asistované domácnosti, nikoli však porucha vzniklá bezprostředním zásahem oprávněné osoby nebo třetí osoby ani porucha mobilních technických zařízení, která jsou součástí vybavení asistované domácnosti nebo jsou v asistované domácnosti umístěna (jako je např. porucha pračky, myčky nádobí, přenosného topného tělesa, apod.).

3. Službami Asistenční služby se v případě zablokování dveří a zámků rozumí:

V případě, že uzavřené hlavní vchodové dveře od asistované domácnosti není možné otevřít příslušným klíčem, nebo z důvodu ztráty tohoto klíče, z důvodu zlomení klíče, z důvodu poškození vložky zámku nebo z důvodu zabouchnutí klíče, Dodavatel prostřednictvím asistenční služby pojistitele:

 • zorganizuje a uhradí příjezd dodavatele služeb – zámečníka do místa asistované domácnosti
 • zorganizuje práce potřebné k otevření hlavních vchodových dveří od asistované domácnosti a k zajištění funkčnosti jejich odemykání a zamykání včetně případné výměny zámku a uhradí náklady na tyto práce až do výše příslušného limitu pojistného plnění, nejvýše do 2000,- Kč.

4. Službami Asistenční služby se v případě neobyvatelnosti asistované domácnosti rozumí, že pokud je asistovaná domácnost v důsledku technické havárie nebo živelné události neobyvatelná, Dodavatel prostřednictvím asistenční služby pojistitele zorganizuje, případně zorganizuje a uhradí až do výše příslušného limitu pojistného plnění:

 • krátkodobé náhradní ubytování členů asistované domácnosti v hotelu
 • dopravu členů asistované domácnosti do místa náhradního ubytování
 • ostrahu nezabezpečené asistované domácnosti

5. Službami Asistenční služby se v případě Telefonické služby zdravotních informací rozumí možnost Zákazníka obrátit se na telefonické středisko asistenční služby pojistitele se žádostí o konzultaci s odborným zdravotnickým personálem. Rozsahem poskytovaných informací jsou obecné informace a konzultace ke konkrétnímu případu. Veškerá vysvětlení a poskytované informace jsou čistě popisné a neobsahují žádné praktické, časové nebo individuální prvky, na základě kterých by si tazatel mohl odvodit jakékoliv doporučení pro operativní léčbu nebo medikaci.

Oblastmi zájmu jsou alergie, zdravá životospráva, stres a jeho prevence, návykové látky, dermatologie, cestovní medicína, onemocnění a syndromy, léky a PZT, zdravotnická zařízení, alternativní medicína, sexuální život, těhotenství a mateřství, vyšetřovací metody a postupy moderní medicíny, péče o malé dítě, zdravé stáří, zdravotní postižení (handicap), postupy předlékařské první pomoci, stomatologie atd. Výčet zájmu není taxativní, dotaz oprávněné osoby se může týkat jakékoliv jiné zdravotní oblasti.

Informace jsou poskytovány v následující struktuře:

 • všeobecné encyklopedické informace – jedná se převážně o výklad pojmů a vysvětlení specializovaných výrazů. Jsou poskytovány informace o anatomické a patofysiologické charakteristice onemocnění, o stavu současných znalostí vědy o dané nemoci, jejím původu a o existujících léčebných metodách, etiologii a původu chorob, prevalenci chorob v populaci, trendech vývoje praktické medicíny v dané oblasti, přehledy, tabulky, zdroje, monitorování vývoje, další faktory. Informace mají pouze všeobecně teoretický a popisný ráz.
 • prevence a profylaxe – praktické informace týkající se prevence a profylaxe onemocnění a stavů, obecného zpravodajství i aktuálního monitoringu, existující nabídky pomůcek a potřeb pro nemocné, běžně prodávaných prostředků, popisů volně prodejných farmaceutických přípravků (bylinné čaje apod.), souvisejících nebezpečí samoléčby.
 • modelový problém a standardní postupy jeho řešení – oprávněné osobě bude nabídnuto komplexní řešení na teoretické úrovni, doporučeny a zprostředkovány další informace, a to v případě dotazu na řešení modelového problému nebo okruhu bez konkrétní vazby na aktuální situaci.
 • konkrétní problém – oprávněné osobě budou v případě dotazu na řešení konkrétního aktuálního problému navrženy konkrétní kroky vedoucí k jeho řešení. Návrh je doplňován klasifikací priorit a časovou specifikací příslušných kroků s ohledem na urgentnost situace.
 • praktická poradna – oprávněné osobě bude v případě zájmu poskytnut přehled adres a kontaktů, vazby na instituce, národní programy prevence a osvěty, občanská sdružení, specializované poradny, kurzy určené veřejnosti, www stránky, dostupnou literaturu, zvláštní manifestace, konference, specializované veletrhy a tématické výstavy a linky důvěry.

6. Službami Asistenční služby se v případě dopravy ze zdravotnického zařízení rozumí, že utrpí-li Zákazník úraz, který si vyžádá hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení (nemocnici) v min. délce 24 hodin, asistenční služba pojistitele na žádost Zákazníka, anebo oprávněné osoby zorganizuje a uhradí dopravu pojištěného z lékařského zařízení na adresu asistované domácnosti v závislosti na jeho zdravotním stavu buď sanitní dopravou, nebo vozem taxi, a to až do příslušného dílčího limitu pojistného plnění.

7. Službami Asistenční služby se v případě dovozu léků rozumí, že utrpí-li Zákazník úraz dle čl. II. odst. 6 těchto Pravidel, v jehož důsledku je omezen na pohyblivosti, asistenční služba pojistitele na žádost pojištěného zorganizuje a uhradí zabezpečení nákupu a dovozu léků předepsaných pojištěnému z nejbližší lékárny na adresu asistované domácnosti. Předmětem pojistného plnění je pouze zabezpečení nákupu a dovozu, cenu zakoupených léků uhradí Zákazník ze svých vlastních prostředků na základě předloženého vyúčtování.

8. Limity pojistného plnění a případy, kdy Dodavatel neposkytne uvedené služby, jsou stanoveny všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění asistenčních služeb v domácnosti dostupných na www.centropol.cz.

9. Pravidla postupu v případě požadavku ze strany Zákazníka:

 • Zákazník se se svým požadavkem telefonicky obrátí na linku asistenční služby pojistitele 272 101 098
 • Pracovník asistenční služby pojistitele ověří nárok Zákazníka na plnění dle těchto Pravidel. Za tím účelem požádá Zákazníka o jeho identifikační údaje včetně EAN nebo EIC kódu.
 • Pracovník asistenční služby pojistitele posoudí požadavek a předá Zákazníkovi informace o možnosti zásahu (zejména informace o předpokládaném čase příjezdu specialisty). V případě technické havárie vybraný specialista při příjezdu na místo zásahu zhodnotí situaci a nutné úkony pro odstranění příčiny havárie. V případě, že cena nutných úkonů pro odstranění příčiny havárie nepřesáhne plnění ve výši dle těchto Pravidel, provede specialista tyto úkony, aniž by po Zákazníkovi požadoval finanční úhradu. V případě, že cena za provedený úkon přesáhne částku odpovídající plnění dle všeobecných pojistných podmínek Pojištění asistenčních služeb v domácnosti, je Zákazník povinen uhradit specialistovi částku odpovídající rozdílu. Obdobně postupuje dopravce v případě dovozu léků nebo dopravy ze zdravotnického zařízení.

Článek III.
Služby Centropol zdraví

1. Dodavatel poskytne Zákazníkovi v rámci programu Centropol zdraví slevu nebo zvýhodněný nákup léků nebo zboží ve spolupráci s BENU Česká republika a.s. dle specifikace platné k aktuálnímu datu uvedené na internetových stránkách www.centropol.cz.

Článek IV.
Služby Cestování Centropol a programu České Dráhy

1. Dodavatel poskytne Zákazníkovi v rámci programu Cestování Centropol a programu České Dráhy slevu na nákup jízdného nebo jiných služeb a produktů Českých drah, popř. slev nebo zvýhodněných nabídek jiných partnerů programu dle specifikace platné k aktuálnímu datu uvedené na internetových stránkách www.centropol.cz.

Článek V.
Čerpání služeb, změna rozsahu služeb, ukončení čerpání služeb, ceník

1. Zákazník je oprávněn zvolit si služby z nabídky Programu služeb dle vlastního výběru. Volbu provádí buď telefonicky na zákaznických linkách 478 575 555, nebo na webových stránkách www.centropol.cz.

2. Po dobu účasti Zákazníka na Programu služeb je Zákazník oprávněn rozsah služeb nebo jejich strukturu měnit, a to dle vlastního uvážení. Změny provádí stejným způsobem jako dle čl. V odst. 1. V případě, že si Zákazník aktivuje službu spojenou s poplatkem, bude mu služba aktivována a poplatek účtován od prvého dne následujícího kalendářního měsíce po aktivaci.

3. Zákazník může kdykoliv svoji účast v Programu služeb ukončit. Poskytování služeb podle Programu služeb bude ukončeno k poslednímu dni měsíce, ve kterém vznesl svůj požadavek na ukončení své účasti v Programu služeb.

4. Cena jednotlivých služeb je stanovena měsíční sazbou:

 • Asistenční služba - 20,- Kč
 • Centropol Zdraví - zdarma k Asistenční službě
 • Cestování Centropol - zdarma k Asistenční službě

5. Vyúčtování provádí Dodavatel daňovým dokladem – fakturou, která obsahuje náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH, spolu s vyúčtováním ceny za dodávky Produktu zpravidla jednou ročně, podle počtu dní, kdy měl Zákazník službu aktivovánu.

Článek VI.
Ostatní

1. Toto znění Pravidel je platné a účinné od 1.10.2014 do odvolání ze strany Dodavatele a Program služeb platí na celém území České republiky. Termín ukončení platnosti Programu služeb bude zveřejněn formou změny Pravidel minimálně 2 měsíce před datem ukončení tohoto programu.

2. Aktuální znění Pravidel je zveřejněno na internetových stránkách www.centropol.cz.

3. Změna těchto Pravidel je vyhrazena. Dodavatel může tato Pravidla měnit, pokud jde o podmínky a rozsah poskytování služeb a výhod vyplývajících z Programu služeb. Na změnu Pravidel bude Zákazník upozorněn některým ze způsobů komunikace podle čl. VI. odst. 1 OPD. V případě nesouhlasu Zákazníka se změnou může Zákazník využít právo na ukončení své účasti v Programu služeb podle čl. V. odst. 3 těchto Pravidel.